GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Administrator danych

Administratorem danych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:zarzad@gopr.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) lub na adres : bieszczadzka@gopr.pl

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

Niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i

ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.)

Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu stosowania marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO) usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

Realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO);

Dla celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane


osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest

możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Ponadto Administrator zbiera informacje z adresów IP użytkowników oraz cookes. Cookes z domeny http://www.bieszczady.gopr.pl/ nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Stosowane cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nie skorzystanie przez Użytkownika z opcji blokady mechanizmu cookies dostarczanej przez oprogramowanie klienta HTTP (powszechnie "przeglądarka WWW") lub korzystanie z oprogramowania nie udostępniającego takiej możliwości jest równoznaczne z akceptacją faktu korzystania z mechanizmu cookies.

Więcej można dowiedzieć się o mechanizmach cookies oraz zaletach i wadach tych mechanizmów na portalach tematycznych np. www.wszystkoocisteczkach.pl

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody nie dłużej niż okres

wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych.

W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa -Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) okres utrzymywania rejestrów wynosi 10 lat.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.


Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;

ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 21 ust1,2 RODO;

prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust1 RODO ;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny papierowy wniosek wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora danych.

Kontakt można uzyskać pisząc na adres zarzad@gopr.pl. lub adres Inspektora Ochrony Danych iod@gopr.pl . Nr telefonu do Inspektora 509 862 887

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: