GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Zapytanie o instruktora KPP

W związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej.Istotne informacje w załącznikach

Z racji tego, że doszły pytania do zapytania ofertowego jednego z uczestników, przesyłam poniżej istotne informacje. Proszę się zapoznać i ewentualnie zmienić ofertę.

Zapytania:

Czy będąc członkiem zarządu fundacji „SOS na ratunek” mogę przystąpić jako firma do konkursu ofert?

tak

Czy zamawiający zapewnia zakwaterowanie i  wyżywienie dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleń (2-3 osoby)?

 tak

Czy  zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt dydaktyczny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z jego tematyką (m. in. sala wykładowa, projektor, ekran, fantomy, apteczki, defibrylator szkoleniowy)?

tak

Czy określenie „szkoleń z zakresu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” dotyczy tematyki zagadnień i ćwiczeń podczas szkolenia, czy przeprowadzenia kursu kończącego się egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu ratownika  w świetle zapisów ustawy o PRM?

 Kurs nie kończy się egzaminem państwowym. Szkolenie dotyczy tylko tematyki zagadnień i ćwiczeń podczas szkolenia

 ---------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy, przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" informujemy, iż:

 Złożone zostały 2 oferty. 

1. Firma Usługowa Premed Piotr Szurek - Cena łącznie 16 000 zł brutto, ilość zdobytych punktów 41,87
2. Rafał Jakubowicz/Resqyou Rafał Jakubowicz - Cena łącznie 6 700 zł brutto, ilość zdobytych punktów 100

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Rafał Jakubowicz/Resqyou Rafał Jakubowicz


Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

 Dziękujemy za złożenie ofert

 Pozdrawiam

Karolina Kiwior

Załączniki

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: